24 oktober 2022

Basisverwerkingsdoeleinden

De GDPR verplicht elke verwerkingsverantwoordelijke de verwerkingsdoeleinden van de verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden, te registreren.

Basis Verwerkingsdoeleinden

 

Karakteristiek aan de verwerkingen die onder deze doeleinden vallen, is dat de gegevensuitwisseling en de verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van deze verwerkingen goedgekeurd zijn via een beraadslaging van het informatieveiligheidscomité (IVC) of via regelgeving.

Binnen de categorie Basis Verwerkingsdoeleinden onderscheiden we:

1. Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD)

Telkens een patiënt een apotheek bezoekt, registreert de Apotheker de identiteit van de patiënt, de CNK van het afgeleverde geneesmiddel, de afleveringsdatum, de afgeleverde hoeveelheid en posologie in het lokaal farmaceutisch dossier. Het GFD is een systeem van uitwisseling van lokaal geregistreerde patiëntengegevens tussen officina-apothekers met het oog op inzicht te geven in de medicatiehistoriek van de patiënt en, indien nodig, gegevens te verwerken rond voortgezette farmaceutische zorg om op die manier de apotheker maximaal te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn zorgtaak, mits toestemming van de patiënt.

De Apotheker geeft aan Farmaflux de toestemming en de instructie om de versleutelde Persoonsgegevens te bewaren en uit te wisselen met andere apothekers.

Deze gegevensstroom werd goedgekeurd in de IVC-beraadslaging 12/082 van 18 september 2012, gewijzigd op 18 december 2012 en 1 juni 2021 en 7 december 2021.

De uitgebreide informatie met betrekking tot de verwerkingswijzen van de Persoonsgegevens door FarmaFlux, de categorieën van betrokkenen, de categorieën van Persoonsgegevens die worden verwerkt, de bewaartermijn, het veiligheidsbeheer van het systeem voor de centrale opslag ‘Pharmaceutical Care Date Hub’ (PCDH) en uitwisseling van de versleutelde informatie in het kader van het GFD zijn opgenomen op deze specifieke pagina van het Gedeeld Farmaceutisch Dossier.

Je vindt hieronder een samenvattende tabel.

Verwerkingsdoeleinde

GFD

Verwerkingsgrond

Toestemming

Type van gegevens

Versleutelde Persoonsgegevens

Verwerkingswijzen

Opslaan, bewaren en uitwisselen van versleutelde Persoonsgegevens

Bewaringstermijn

Min. 1 jaar

 

2. Het archiveringssysteem RaOTD voor de voorschriften 

De Apotheker is op basis van artikel 39,§3 van het KB van 21 januari 2009 houdende de onderrichtingen voor apothekers gehouden om de (elektronische) voorschriften voor minstens 10 jaar bij te houden. De Apotheker kan de elektronische archivering van deze documenten toevertrouwen aan een erkende tariferingsdienst (TD), die de betreffende documenten doorstuurt naar de verzekeringsinstellingen. De Apotheker geeft aan FarmaFlux de toestemming en de instructie om de elektronische voorschriften, na controle op correctheid en uniformiteit, op te laden in het RaOTD, Recip-e Archivering Office Tarification/TarificatieDienst, een opslagbestand voor versleutelde elektronische voorschriften.

Deze gegevensstroom werd goedgekeurd door de IVC in de beraadslaging 17/022 van 21 maart 2017 en wijzigingen.

De uitgebreide informatie met betrekking tot de verwerkingswijzen van de Persoonsgegevens door FarmaFlux, de categorieën van betrokkenen, de categorieën van Persoonsgegevens die worden verwerkt, de bewaartermijn, het veiligheidsbeheer van het RaOTD opslagbestand en de uitwisseling van de versleutelde informatie is opgenomen op de specifieke pagina van RAOTD.

Je vindt hieronder een samenvattende tabel.

Verwerkingsdoeleinde

RAOTD

Verwerkingsgrond

Wettelijke verplichting

Type van gegevens

Versleutelde Persoonsgegevens

Verwerkingswijze

Opslaan en doorsturen van versleutelde Persoonsgegevens voor de archivering van elektronische voorschriften

Bewaringstermijn

10 jaar

 

3. Assurpharma

n het kader van een bijkomende verzekering voor de terugbetaling van de geneesmiddelen stelt de Apotheker, op vraag van de patiënt, een BVAC-attest op dat Persoonsgegevens bevat. De Apotheker geeft FarmaFlux de instructie om de BVAC-attesten, na controle van de gegevens op correctheid en uniformiteit, te versleutelen en deze versleutelde gegevens door te zenden naar de betrokken verzekeraar.

Deze gegevensstroom werd goedgekeurd door het Sectoraal comité van de sociale zekerheid in de beraadslaging 13/106 van 22 oktober 2013 en wijzigingen.

De uitgebreide informatie met betrekking tot de verwerkingswijzen van de Persoonsgegevens door FarmaFlux, de categorieën van betrokkenen, de categorieën van Persoonsgegevens die worden verwerkt, de bewaartermijn, het veiligheidsbeheer van de tijdelijke opslag database en de uitwisseling van de versleutelde informatie is opgenomen op de specifieke pagina van Assurpharma.

Je vindt hieronder een samenvattende tabel.

Verwerkingsdoeleinde

Uitgifte van een elektronisch BVAC - attest

Verwerkingsgrond

Toestemming – Wettelijke verplichting

Type van gegevens

Versleutelde Persoonsgegevens

Verwerkingswijze

Opslaan en doorsturen van versleutelde Persoonsgegevens in het kader van het elektronisch doorsturen van een BVAC naar de betrokken verzekeringsmaatschappij

Bewaringstermijn

Max. 1 maand

 

4. COVID–19 Vaccinregistratie

In uitvoering van de wet van 28/02/2022 houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, van vaccins vergund voor de profylaxe van COVID-19 kan de apotheker Covid 19 vaccins toedienen in de apotheek. In dit kader moeten, op basis van de samenwerkingsovereenkomst van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest en de Franstalige Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 de gegevens in verband met de vaccinatie( naam patiënt, INSZ nummer, toegediend vaccin, tijdstip van toediening ) worden geregistreerd in Vaccinnet+.

De Apotheker geeft de uitdrukkelijke instructie aan FarmaFlux om de gegevens die hij verplicht is te registreren in Vaccinnet +, na controle op correctheid en versleuteling, door te sturen naar Vaccinnet+ via een vooraf gestandaardiseerd opgemaakt formulier van FarmaFlux.

De uitgebreide informatie met betrekking tot de verwerkingswijzen van de Persoonsgegevens door FarmaFlux, de categorieën van betrokkenen, de categorieën van Persoonsgegevens die worden verwerkt, de bewaartermijn, het veiligheidsbeheer van de tijdelijke opslag database en de uitwisseling van de versleutelde informatie is opgenomen op de specifieke pagina van Vaccinatie in de apotheek.

Je vindt hieronder een samenvattende tabel.

Verwerkingsdoeleinde

Registratie in Vaccinnet +

Verwerkingsgrond

Wettelijke verplichting

Type van gegevens

Versleutelde Persoonsgegevens

Verwerkingswijze

Opslaan en doorsturen van versleutelde Persoonsgegevens voor de registratie ervan in Vaccinnet +.

Bewaringstermijn

1 dag

 

5. Farmaceutisch Medicatieschema

De Apotheker is verplicht in het kader van de voortgezette farmaceutische zorg , om een medicatieschema op te stellen voor de patiënt. Mits de toestemming van de patiënt kan dit medicatieschema ook gedeeld worden met andere zorgverstrekkers.

Het medicatieschema wordt een eerste keer opgesteld met alle huidige (voorgeschreven of niet) geneesmiddelen van de patiënt, de gezondheidsproducten die de doeltreffendheid van de geneesmiddelen zouden kunnen beïnvloeden (zoals de nutriënten en voedingsmiddelen) en medische hulpmiddelen.

Het wordt door de huisapotheker gevalideerd na de basis farmaceutische zorg geleverd te hebben. Bij iedere aanpassing van de behandeling wordt het medicatieschema geüpdatet.

De Apotheker geeft aan Farmaflux de toestemming en de instructie om de versleutelde Persoonsgegevens te bewaren en uit te wisselen met andere zorgverstrekkers.

Deze gegevensstroom werd goedgekeurd in de IVC-beraadslaging 12/082 van 18 september 2012, gewijzigd op 18 december 2012 en 1 juni 2021 en 7 december 2021.

De uitgebreide informatie met betrekking tot de verwerkingswijzen van de Persoonsgegevens door FarmaFlux, de categorieën van betrokkenen, de categorieën van Persoonsgegevens die worden verwerkt, de bewaartermijn, het veiligheidsbeheer van de tijdelijke opslag database en de uitwisseling van de versleutelde informatie is opgenomen op de specifieke pagina van Farmaceutisch Medicatieschema.

Je vindt hieronder een samenvattende tabel.

Verwerkingsdoeleinde

Gedeeld Farmaceutisch Medicatieschema

Verwerkingsgrond

Toestemming

Type van gegevens

Versleutelde Persoonsgegevens

Verwerkingswijze

Het medicatieschema opgemaakt op basis van het GFD wordt versleuteld gedeeld met andere zorgverstrekkers

Bewaringstermijn

Laatste 3 medicatieschema’s

 

6. Registratie COVID-19 Sneltesten

In het kader van de wettelijke opdracht gegeven in het KB van 5 juli 2021 betreffende de uitvoering van de snelle antigeentesten, de staalafname, evenals de interpretatie van het resultaat en de rapportering door de apothekers wordt de apotheker gemachtigd sneltesten af te nemen en deze gegevens te verwerken. Op vraag en instructie van de apotheker werd een specifieke eForm opgemaakt om deze door te sturen naar de bevoegde instantie.

De uitgebreide informatie met betrekking tot de verwerkingswijzen van de Persoonsgegevens door FarmaFlux, de categorieën van betrokkenen, de categorieën van Persoonsgegevens die worden verwerkt, de bewaartermijn, het veiligheidsbeheer van de tijdelijke opslag database en de uitwisseling van de versleutelde informatie is opgenomen op de specifieke pagina van Registratie Covid-19 sneltesten.

Je vindt hieronder een samenvattende tabel.

Verwerkingsdoeleinde

Registratie Covid-19 sneltesten

Verwerkingsgrond

Toestemming

Type van gegevens

Versleutelde Persoonsgegevens

Verwerkingswijze

De persoonsgegevens worden versleuteld doorgestuurd naar de bevoegde instantie

Bewaringstermijn

1 dag

 


Laatst gewijzigd op 24/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.