FarmaFlux hanteert een strikt privacybeleid.

Als apotheker bent u niet langer een onafhankelijke entiteit voor de verwerking van de medische informatie, maar maakt u deel uit van een groep.  Door de stijgende informatisering van gegevens en de groeiende behoefte aan gegevensdeling dringt adequate beveiliging zich op.

Naast het waarborgen van de privacy door de beveiliging van de gedigitaliseerde informatie, is even belangrijk wat, hoe en aan wie we uiteindelijk deze informatie communiceren.

Traceerbaarheid van de gegevensregistraties, toezicht op wie toegang heeft tot de informatie enz. behoren tot het veiligheidsbeleid van FarmaFlux. Specifiek aan de oplossing aangereikt door het ‘Single Message Concept’ is de transparantie: iedere apotheek ontvangt van elke registratie een ‘bevestiging van verwerking’.

FarmaFlux in regel met de GDPR

Bescherming van persoonsgegevens – Informatieverstrekking door de verwerkingsverantwoordelijke aan de betrokkene bij de verkrijging van persoonsgegevens.

De ontvangen persoonsgegevens worden verkregen door:

FarmaFlux
Zetel : Archimedesstraat 11
Receptie : Stevinstraat 137
1000 Brussel, België
+32 (0)2 285 42 00
+32 (0)2 285 42 85
privacy@farmaflux.be
www.farmaflux.be

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

(a) de toestemming van de betrokkene, of
(b) de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of
(c) de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op FarmaFlux rust, of
(d) de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

FarmaFlux gebruikt de persoonsgegevens om de betrokkene in staat te stellen de diensten die door FarmaFlux worden aangeboden, te gebruiken. FarmaFlux gebruikt daarbij enkel persoonsgegevens die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor die doeleinden.

FarmaFlux verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen maar te gebruiken of aan derden te bezorgen voor het goed beheer van hun eigen contacten met hun leden of voor de optimalisering en de verbetering van de diensten die door FarmaFlux worden aangeboden en die ontwikkeld werden in het kader van haar taak (zie Wettelijke vermeldingen – Deontologie – A. Kwaliteit van de inhoud).

De persoonsgegevens worden ontvangen door de diensten bij FarmaFlux die betrokken zijn bij de uitvoering of de ondersteuning van de dienst waarvan de betrokkene gebruikt maakt.

De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen gedurende de termijn dat de betrokkene de diensten van FarmaFlux gebruikt en tot op het moment dat de betrokkene de dienst stopzet.

Na deze termijn zullen de persoonsgegevens worden blijven bewaard, met het oog op archivering in het algemeen belang. Hiertoe treft FarmaFlux technische en organisatorische maatregelen om met name de inachtneming van het beginsel gegevensminimalisering te verzekeren.

De betrokkene heeft het recht FarmaFlux te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken door aan FarmaFlux te vragen zijn persoonsgegevens te verwijderen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Daarvoor volstaat het een e-mailbericht naar privacy@farmaflux.be te sturen.

FarmaFlux zal zonder onredelijke vertraging op dit verzoek ingaan, voor zover deze verwijdering geen inbreuk vormt op de neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op FarmaFlux rust. De verwijdering is niet mogelijk wanneer de verwerking gegrond is op redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid.

Wanneer FarmaFlux de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt FarmaFlux, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL: https://www.privacycommission.be/nl).

Indien de verwerking gebeurt op basis van de verwerkingsgronden opgenomen in artikel 2.2, dan is de verstrekking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten dan wel een wettelijke of contractuele verplichting. De betrokkene is bijgevolg verplicht de persoonsgegevens te verstrekken.

Indien de betrokkene de persoonsgegevens niet verstrekt, kan hij geen gebruik maken van de betreffende diensten die door FarmaFlux worden aangeboden.

Indien de persoonsgegevens verder zullen verwerkt worden voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt FarmaFlux de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.