Wettelijke vermeldingen

Wie zijn we?


A. Uitgever


De website farmaflux.be wordt uitgegeven door FarmaFlux.
FarmaFlux werd als een overkoepelende vzw opgericht op initiatief van VAN, AUP, APB en OPHACO om de gegevensuitwisseling van en naar de apotheken op een veilige en uniforme manier te beheren.

De taak van FarmaFlux vzw hierbij is tweeledig: ze waakt over de kwaliteit en de juistheid van de gegevens die de apothekers willen uitwisselen vooraleer ze in de centrale databank van het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) terechtkomen. Daarnaast kijkt de vzw strikt toe op het veilig gebruik van de via het GFD gedeelde patiëntengegevens, aangezien FarmaFlux de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de privacybescherming van de patiënten.

De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Archimedesstraat 11, 1000 Brussel.
BTW-nummer: BE 0536.680.412
Ondernemingsnummer: 0536.680.412
Directeur van de publicatie en hoofdredacteur: Koen Straetmans
E-mail: info@farmaflux.be
Telefoon: +32 (0)2 285 42 00


B. Opzet van de website


Op de website farmaflux.be vindt u meer informatie terug omtrent de verschillende diensten die door FarmaFlux vzw worden aangeboden. Het gaat hier enerzijds om eigen projecten en anderzijds om projecten in samenwerking met partners.
Daarnaast laat de website farmaflux.be u toe om een uitbestedingscontract te downloaden en vervolgens terug op te sturen. Door middel van dit contract tekent u in op de diensten van FarmaFlux.

 

Persoonlijke gegevens


A. Bescherming van de rechten van de internetgebruiker


1. Algemene gegevens met betrekking tot de gebruikers van de website

1.1 Om de toegankelijkheid en de prestaties van de websites te optimaliseren, worden algemene gegevens met betrekking tot de gebruiker met behulp van cookies geregistreerd. Zoals vereist in artikel 129, 1° van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005, brengt FarmaFlux de bezoekers van zijn websites op de hoogte van het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geregistreerd worden op de harde schijf van de computer van de persoon die een bezoek brengt aan de website. Ze bevatten informatie zoals bv. de taalvoorkeur van de internetgebruiker zodat die de volgende keer dat hij een bezoek brengt aan de website, die informatie niet opnieuw moet invoeren. Cookies zorgen er ook voor dat het verkeer op de website kan worden gevolgd: het aantal bezoeken, de duur van de bezoeken, en de gebruikte besturings- en navigatiesystemen, enz. De registratie van die gegevens gebeurt anoniem en is dus niet verbonden met een gebruiker of zijn toegangsgegevens. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer installeert, dient u uw navigatiesysteem zo in te stellen dat dat niet gebeurt. (zie ons artikel ‘cookies wissen‘ in de hulprubriek).

1.2 FarmaFlux behoudt zich het recht voor tellingen uit te voeren om het gebruik van haar websites te evalueren. De inzameling van die gegevens en de resultaten worden enkel gebruikt voor de verdediging van het beroep en de verbetering van de diensten van FarmaFlux.


B. Gebruik van de technische gegevens


Cookies:
De website farmaflux.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden gebruikt om uw comfort te vergemakkelijken wanneer u een website bezoekt op een computer of een mobiel toestel. Ze worden ook gebruikt om technische redenen.
Waarom gebruiken wij cookies op deze website?
Cookies worden gebruikt om uw ervaring als gebruiker te verbeteren, alsook om technische redenen. Er bestaan twee soorten cookies:

  • Permanente” cookies optimaliseren uw surfcomfort. Ze onthouden onder meer welke taal u heeft gekozen, ze onthouden uw login, en de parameters die u wenst voor het afficheren van het venster van de website, zijn formaat, de afmeting van de letterpolis, enz.
  •  “Sessiecookies” worden gebruikt om technische redenen. Ze laten bijvoorbeeld toe een verzoek of een transactie op een website te beveiligen. Ze laten ook toe uw persoonsgegevens te beveiligen wanneer u online een formulier invult voor de aankoop of de vraag tot toegang tot diensten die beschikbaar zijn via het Internet. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u zich afmelden of wanneer u uw Internet browser sluit.

     
    Noot:
    De website farmaflux.be gebruikt het statistisch instrument Google Analytics dat gebruik maakt van cookies om het aantal unieke bezoekers te bepalen en anonieme en onpersoonlijke statistieken aan FarmaFlux te bezorgen. Het is alleen in dat kader dat er statistische gegevens naar FarmaFlux worden doorgestuurd. Er wordt geen enkel persoonlijk gegeven doorgestuurd.


Deontologie


A. Kwaliteit van de inhoud


 
Inhoud
FarmaFlux verbindt zich er met name toe via haar websites kwaliteitsinhoud te leveren. Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers de informatie begrijpen, worden de teksten zo duidelijk mogelijk geschreven en wordt er geen te technisch of wetenschappelijk intern jargon gebruikt.

De informatie die op de websites is te vinden, werd met de grootste zorg gecontroleerd. De bezoeker wordt erop gewezen dat hij de redactie of de webmaster niet aansprakelijk kan stellen voor de gevolgen van eventuele hiaten of fouten.


Verwijzingen en hyperlinks
De website farmaflux.be kan hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen bevatten. De meeste van die hyperlinks en verwijzingen werden vooraf doorgenomen door FarmaFlux om de relevantie, de toegevoegde waarde en de objectiviteit met betrekking tot het behandelde onderwerp ervan te evalueren. Aangezien FarmaFlux niet de beheerder of de initiatiefnemer is van die websites en de informatie die erin voorkomt, kan FarmaFlux niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de kwaliteit en de onvolledigheid van die informatie.

FarmaFlux kan niet garanderen dat die websites een privacybeleid voeren overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘algemene verordening gegevensbescherming’). De internetgebruikers worden dus uitgenodigd om zich daar zelf van te vergewissen door de privacyclausule die op iedere website verplicht moet voorkomen, te raadplegen.


B. Juistheid van de informatie – Aansprakelijkheid


De gegevens die op de websites te vinden zijn, zijn louter ter informatie bedoeld en worden op een niet-uitputtende manier vermeld. Ze worden voornamelijk verspreid om algemene informatie te geven.
Hoewel FarmaFlux al het nodige heeft gedaan om zich te vergewissen van de betrouwbaarheid van de informatie die op de websites staan, kan FarmaFlux niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, hiaten of resultaten die het gevolg zijn van een fout gebruik van die informatie.

FarmaFlux en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van virussen in welke vorm dan ook, van (een) bug(s) en van elk programma of elke toepassing die niet compatibel zou zijn met de infrastructuur die door de gebruiker wordt gebruikt, en voor schade die door de gebruiker wordt geleden ten gevolge van een defect, een onderbreking, een fout, een ontwikkeling, een reparatie, een controle, een onderhoud, een technisch probleem, een storing op het telefoonnet of op een netwerk dat daarmee verbonden is of bij een dienst die daarmee verband houdt, een overbelasting, een nalatigheid of een fout van derden of de gebruiker, alsook in het geval van gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van FarmaFlux.

FarmaFlux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van uw bezoek aan de website, het gebruik van de inhoud van de website of de onmogelijkheid de inhoud van de website te gebruiken. Die beperking van aansprakelijkheid heeft betrekking op alle soorten rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met inbegrip van verlies van gegevens, winstderving en onderbreking van activiteiten.


C. Verbod op framing of inkapseling 


Framing of inkapseling (de pagina’s van de website farmaflux.be in één of verschillende kaders of kolommen van een andere website dan farmaflux.be displayen) is verboden.
Geen enkel element van de website farmaflux.be kan worden hergebruikt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toelating van FarmaFlux. Als u hyperlinks naar onze websites wilt plaatsen, neem dan contact met ons op voor meer informatie.D. Intellectuele eigendom 


Auteursrechten
De hele ‘Inhoud’ die beschikbaar is op de website farmaflux.be, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, de grafieken, de foto’s, de tekeningen, de geluiden, de gegevens, de beelden, en de audio- en videoclips (‘de Inhoud’), behoort uitsluitend toe aan FarmaFlux of aan de bedrijven, de instellingen of de personen die de Inhoud hebben geleverd. De Inhoud, met name de compilaties, de selecties, de presentaties en de schikkingen van de Inhoud, is de exclusieve eigendom van FarmaFlux en wordt beschermd door de wet betreffende de intellectuele eigendom en meer in het algemeen door de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van de auteursrechten en de rechten op intellectuele eigendom.

Geen enkel element van deze website mag op welke manier dan ook geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd, ook niet door middel van hyperlinks die met name gebruik maken van methoden zoals framing (omkadering).


U mag de Inhoud alleen maar gebruiken voor uw persoonlijke informatie, als informatiebron of als bron voor het verzamelen van gegevens. U mag geselecteerde uittreksels uit de Inhoud voor strikt persoonlijke doeleinden reproduceren op voorwaarde dat u de kennisgeving inzake de intellectuele eigendom die op de pagina’s van de websites staan waar de Inhoud toegankelijk is, bewaart. Elke andere vorm van gebruik, met name reproducties, veranderingen, wijzigingen, distributies, overdrachten, herpublicaties, tentoonstellingen, verspreidingen of publieke weergaven van de Inhoud voor andere doeleinden, is strikt verboden.