FAQ

FAQ caption

De werking in de apotheek berust op de aanwezigheid van een officina-apotheker die voor een specifieke apotheek werkt onder de verantwoordelijkheid van een apotheker-titularis. De apotheker-titularis kan de contracten aangaan, afsluiten, verlengen. Bij een titulariswissel blijven de contracten geldig. Wanneer de nieuwe titularis ze wenst te wijzigen of beëindigen, volstaat het een verzoek te sturen naar registratie@farmaflux.be.

Door het ondertekenen van het Uitbestedingscontract draagt de apotheker-titularis aan de vzw FarmaFlux de wettelijke verantwoordelijkheid over die gepaard gaat met de gegevensuitwisseling en hun veiligheid. FarmaFlux is zodoende verantwoordelijk indien patiëntengegevens uitlekken.

De patiëntengegevens (de medicatiehistoriek) blijft maximaal één jaar versleuteld in het GFD bijgehouden. Na één jaar worden de data verwijderd. Zonder eHealthConsent kunnen deze gegevens niet vrijgegeven worden.

In eerste instantie kan u contact nemen met uw softwarehuis. Indien ze u niet verder kunnen helpen klik hier

Heel wat gegevens kunnen bijdragen tot de optimalisatie van de farmaceutische zorg en verdienen daarom een plaats in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Deze gegevens kunnen zowel product- als patiënt gerelateerd zijn, met name: - Identificatie van de Patiënt (uniek geïdentificeerd op basis van INSZ-nummer) - Identificatie van de afleverende apotheek (uniek geïdentificeerd op basis van APB-nummer + controlegetallen) * - Het aflevermoment (datum + tijd) - Informatie met betrekking tot het afgeleverde product (voor humaan gebruik) - Bij gewone geneesmiddelen: CNK, aantal, toedieningsinstructies (bvb. posologie) voor zover ingebracht door de apotheker. - Bij magistrale bereidingen: CNK grondstof, hoeveelheid grondstof, galenische vorm, hoeveelheid, toedieningsinstructies voor zover ingebracht door de apotheker - Indicatie of het product op al dan niet op voorschrift werd afgeleverd, en zo ja, een indicatie of het ging om een Voorschrift Op Stofnaam. * Deze informatie wordt niet gecommuniceerd bij opvraging van het GFD van een patiënt. Uitzonderlijk, en op expliciete vraag van de patiënt (via eID en PIN-code) kan de afleverende apotheek geïdentificeerd worden.

De medicatiehistoriek kan enkel opgevraagd worden door de officina-apothekers aangeduid door de patiënt. Achter dit eenvoudige principe schuilt een huzarenstuk van beveiliging en beheer. De keuze berust echter op volle transparantie naar de apotheker en de patiënten, zoals ook weergegeven in de verkregen machtigingen van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid . Een patiënt kan zijn eigen medicatiehistoriek raadplegen onder begeleiding van een officina-apotheker.

Het GFD beoogt een authentieke bron te zijn van de afleveringen. Voor herhaalvoorschriften zal de patiënt op geregelde tijdstippen de medicatie ophalen. Enkel het ophalen en afleveren van de medicatie wordt geregistreerd in het GFD. Een patiënt kan zijn eigen medicatiehistoriek raadplegen onder begeleiding van een officina-apotheker.

In eerste instantie kan u contact nemen met uw softwarehuis. Indien ze u niet verder kunnen helpen klik hier.

De medicatiehistoriek kan enkel opgevraagd worden door de officina-apothekers aangeduid door de patiënt. Achter dit eenvoudige principe schuilt een huzarenstuk van beveiliging en beheer. De keuze berust echter op volle transparantie naar de apotheker en de patiënten, zoals ook weergegeven in de verkregen machtigingen van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid . Een patiënt kan zijn eigen medicatiehistoriek raadplegen onder begeleiding van een officina-apotheker.

Het GFD beoogt een authentieke bron te zijn van de afleveringen. Voor herhaalvoorschriften zal de patiënt op geregelde tijdstippen de medicatie ophalen. Enkel het ophalen en afleveren van de medicatie wordt geregistreerd in het GFD. Een patiënt kan zijn eigen medicatiehistoriek raadplegen onder begeleiding van een officina-apotheker.

In het kader van het GFD spreken we eerder niet zozeer van registreren dan wel van ‘het versleuteld klaarzetten’ van aflevergegevens, tot er een strikt gemotiveerde opvraging gebeurt. FarmaFlux houdt deze gegevens tijdelijk en beveiligd bij op verzoek van de apotheker. Indien de patiënt na verloop van tijd effectief nood heeft aan zorgbegeleiding, heeft hij de keuze zijn gegevens opvraagbaar te maken voor de door hem gekozen apotheker. Een patiënt kan zijn eigen medicatiehistoriek raadplegen onder begeleiding van een officina-apotheker.

Wij engageren ons tot de bescherming van de privacy van de persoonsgegevens van iedere individuele persoon, patiënt of zorgverstrekker. We erkennen de vrije keuze van de patiënt in het al dan niet delen van zijn medicatiehistoriek. We erkennen de nood aan de beveiliging en het vertrouwelijk behandelen van de patiëntengegevens. De ontwikkeling en het gebruik van het GFD berust op deze basisbeginselen. Het delen van de medicatiehistoriek gebeurt dus enkel wanneer de patiënt zijn toestemming heeft gegeven. Het is bovendien belangrijk te onthouden dat er enkel sprake is van ‘delen’ bij het effectief opvragen van de medicatiehistoriek: de tot dan versleuteld opgeslagen informatie wordt vrijgegeven. Als voorwaarden wordt onder meer nagegaan of 1. de patiënt zijn toestemming heeft geregistreerd; is dit niet het geval, dan wordt de informatie niet gedeeld. 2. de persoon die opvraagt effectief een officina-apotheker is. De apotheker authentificeert zich aan de hand van de Single Sign-On sessie (SSO). Met dit bewijs verkrijgt hij toegang tot het GFD. Het raadplegen van de medicatiehistoriek mag niet zomaar gebeuren, maar enkel in de context van de zorg en zorgopvolging, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de afgiftebegeleiding van een geneesmiddel – al dan niet op voorschrift op het moment dat de patiënt zich in de apotheek bevindt. Wanneer de apotheker zijn patiënt heeft geïdentificeerd, wordt de vraag elektronisch gesteld aan de Pharmaceutcial Care Data Hub met het INSZ nummer van de patiënt en het authenticatiebewijs van de apotheker als parameters. PCDH controleert het authenticatiebewijs en vraagt het eHealth platform of de patiënt zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven en er geen exclusie bestaat voor de officina-apotheek van waaruit de apotheker de aanvraag doet. Indien op één van deze vragen een negatief antwoord komt, wordt de medicatiehistoriek niet gedeeld. Indien aan beide voorwaarden wordt voldaan, wordt de medicatiehistoriek aan de officina-apotheeksoftware teruggegeven. Deze software kan dan de sleutels ophalen om de versleutelde gegevens te ontcijferen. Een patiënt kan zijn eigen medicatiehistoriek raadplegen onder begeleiding van een officina-apotheker.

Een BVAC-attest dat digitaal werd doorgestuurd, bevat een unieke code. Wanneer de patiënt met zijn verzekeraar communiceert over de terugbetaling van producten waarvoor hij de apotheker een BVAC-attest heeft laten opsturen, dan is het handig dat hij dit bij de hand hebt. Daarom is het van belang dat hij de attesten even bijhoudt, zeker totdat het dossier afgesloten is. Het geeft hem trouwens de kans zelf een zicht te krijgen op de aangekochte geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Op een BVAC-attest dat digitaal werd doorgestuurd, staat onderaan duidelijk vermeld dat de gegevens van dit BVAC-attest succesvol digitaal naar zijn verzekeraar werden verstuurd.

Rusthuisbewoners kunnen AssurPharma momenteel niet gebruiken, voor hen dient het via de klassieke ‘papieren’ weg te verlopen.

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.