RéLIAN - Medication review

Wat is het?

ASBL RéLIAN is een project rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken dat in 2018 samen met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV werd opgestart. Het project “Medication review na ziekenhuisopname” bestaat erin de patiënt bij zijn ontslag uit het ziekenhuis een enveloppe te geven met het medicatieschema en de voorschriften. De patiënt wordt uitgenodigd om naar zijn of haar apotheek te gaan voor een medication review gesprek. Deze afstemming vindt plaats in overleg met de behandelende arts.
Duur van het project: tot eind 2022 en zo mogelijk tot na die datum.

Doel

Het doel van deze projecten is het realiseren van de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde zorg zoals voorzien in het Gezamenlijk plan voor chronisch zieken: “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid” (Belgisch Staatsblad van 11 december 2015), in de Gids voor proefprojecten (Belgisch Staatsblad van 22 september 2016), ter uitvoering van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van proefprojecten voor geïntegreerde zorg.

Aggregatie en gefilterde informatie door FarmaFlux. Volgende info wordt vrijgegeven door de initiatiefnemers.

Gerelateerde links

Contactpersoon project

RéLIAN
Annick Van den Bossche, Project manager
coordination@relian.be

Contactpersoon FarmaFlux