Wat is het?  

 Sinds januari 2018 zijn in België 12 pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken actief. Het doel van die projecten is om de zorg voor personen met een chronische aandoening optimaler te organiseren, door een betere samenwerking van zorgverleners en instellingen te bewerkstelligen. Geïntegreerde Zorg Waasland is één van die 12 projecten en is actief in 8 Wase steden en gemeenten. (Andere projecten waarvoor al CNK codes aangevraagd werden, zijn Zorgzaam Leuven en Empact). 

 Concreet zijn er verschillende acties waarmee het project die doelstelling in het Waasland probeert te bereiken. De acties zijn zowel gericht naar patiënten, zorgverleners en vrijwilligers. Alle acties, met uitzondering van de actie avondzorg, zijn gratis voor de patiëntEnkele acties hebben betrekking tot medicatie en worden mee uitgevoerd door de Wase apotheken. 

 Deze acties zijn: 

▪ Bevraging therapietrouw 

De therapietrouw screener is een vragenlijst die door de thuisverpleegkundige of de huisapotheker bij de patiënt kan worden afgenomenHet doel van die vragenlijst is een zicht krijgen op de therapietrouwheid van de patiënt. Volgende topics worden bevraagd: 1) het actuele medicatiegebruik, 2) het gebruiksgemak van de medicatie, 3) ervaringen, problemen en kennis over de medicatie, 4) zorgen en verwachtingen rond de medicatie. 
Voor de afname van die screener voorziet het project een vergoeding van € 30. 

▪ Medicatiereview 

De medicatiereview biedt een overzicht van het geneesmiddelengebruik van de patiënt en de eventuele problemen die hij/zij daarbij ondervindt. De huisarts en huisapotheker gaan op basis van de informatie* van de patiënt over tot het opstellen en/of verbeteren van een farmacotherapeutisch behandelplan dat wordt besproken met de patiënt, de mantelzorger(s) en het zorgteam. 
Voor het uitvoeren van de medicatiereview is een vergoeding voorzien van € 45. 

▪ Groene enveloppe (medication reconciliation) 

Bij medication reconciliation wordt ervoor gezorgd dat het meest recente overzicht van alle geneesmiddelen die een patiënt neemt, te allen tijde beschikbaar is. Deze lijst wordt vergeleken met de aanbevelingen van de arts(en). Het doel is om fouten zoals weglatingen, dubbelgebruik, foutieve doseringen of interacties tussen geneesmiddelen te vermijden. Dit proces dient telkens doorlopen te worden wanneer er wijzigingen aan het medicatieschema doorgevoerd worden. 
Binnen Geïntegreerde Zorg Waasland wil men dit proces ondersteunen door middel van een groene enveloppe die de patiënt meekrijgt bij ontslag uit het ziekenhuis. De enveloppe, die aan de huisapotheker wordt bezorgd, bevat het meest recente medicatieschema zoals opgesteld door het ziekenhuis en de eventuele voorschriften. 

* Anamnese, bevraging therapietrouw, medicatieoverzicht, metingen (bloeddruk, gewicht, pols), labowaarden (Na, K, lever, nier, lipiden, …) en de overzichtslijst OTC-medicatie.

Aggregatie en gefilterde informatie door FarmaFlux. Volgende info wordt vrijgegeven door de initiatiefnemers.

Contactpersoon project

Eline  Deblaere
eline@gzwaasland.be

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be