25 oktober 2022

Generic Solution

Generieke oplossing voor de uitwisseling van de door de apotheker geregistreerde data

Generieke oplossing voor de uitwisseling van de door de apotheker geregistreerde data

 

Een eerste objectief van het GFD-DPP initiatief bestaat erin de historiek van de afgeleverde medicatie ter beschikking te stellen als ondersteuning voor het uitvoeren van zijn zorgtaak.  Complementair aan de gegevensset lokaal aanwezig in de apotheek beoogt het GFD-DPP initiatief de informatie rond de afleveringen die buiten de eigen apotheek gebeurd zijn ter beschikking te stellen teneinde een exhaustief en tevens kwalitatief inzicht te verschaffen rond alle afleveringen eigen aan de behandelende patiënt.

De hieruit resulterende oplossing biedt zodoende een maximale zorgondersteuning in een context waarin de patiënt zijn vrije keuze van behandelende apotheker bewaard blijft.

Binnen de zorgtaak bestaat ook de nood om gegevens rond bijvoorbeeld de voortgezette farmaceutische zorg te verwerken.  De ontwikkelde oplossing zal naast de de historiek van afleveringen ook in staat zijn andere door de apotheker geregistreerde data beschikbaar te stellen. We spreken van een generieke oplossing. Technologisch gezien zullen deze gegevensets beschreven worden in een gestandardiseerde XML codering.

Het generiek zijn van de oplossing beantwoordt aan de doelstelling om

  1. maximaal te registreren vanuit de apotheek en enkel een relevante dataset te delen
  2. kwaliteitscontrole van de gegevensregistratie te verzekeren
  3. ook het delen van andere type gegevens mogelijk te maken

Voortbouwend hierop wordt voorzien in een maximaal gebruik van het beveiligd registratiekanaal vanuit de apotheek met het oog op een verdere uitbouw van bestaande en nieuwe ondersteunende diensten voor de apotheker.

Architecturaal kan de oplossing flexibel omgaan met deze bestaande, vernieuwende en evoluerende diensten door het introduceren van een intermediair niveau Trusted Intermediate for Pharmacist (TIP). Op basis van een geüniformiseerde registratie vanuit de apotheek zullen elk van deze diensten geïnformeerd worden.  Er zal met andere woorden flexibel ingespeeld kunnen worden op een groeiend aantal gegevensstromen vanuit de apotheek.  Uniek hierin is dat deze intermediaire waakt over de coherentie tussen deze gegevensstromen.  De gegevensstroom tussen de apotheek en de TIP wordt dan ook Single Message Concept (SMC) genoemd.

Het maximaal generiek houden van de berichtenstromen – lees de berichtenformaten tussen de TIP en de finaliteiten – wordt nagestreefd.   De architectuur laat echter wel toe om specifieke berichten te sturen naar finaliteiten die we niet in eigen beheer hebben.  Dit is waar de transformatie ook komt kijken.

De nood aan een flexibele kwaliteitscontrole is één van de gestelde eisen.  We hebben anderzijds ook te maken met verschillende ‘type informatiesets’.  Deze kwaliteitscontrole is daarom configureerbaar per type informatieset en wordt verzekerd door de TIP.  Concreet wordt voorzien in een generieke oplossing voor het aanbieden van een syntactische en semantische validatie met inbegrip van de zogenaamde data proofing.

Bestaande gegevensstromen worden door het gebruik van de TIP geuniformiseerd en tevens beveiligd maar blijven gebruik maken van bestaande gevalideerde kwaliteitscontrole op het niveau van de finaliteit.  Nieuwe gegevensstromen kunnen maximaal gebruik maken van deze generieke oplossing voor kwaliteitscontrole.

Op de TIP waken wordt ook gewaakt over welke data-elementen gedeeld kunnen worden.  Ongeacht hoe rijk de dataset is die doorgestuurd werd vanuit de apotheekomgeving, de gegevensset die effectief opgeslagen wordt –en zodoende uitgewisseld kan worden- in de Pharmaceutical Care Data Hub is vandaag de minimale dataset.

Op alle berichten in de Single Message Concept (SMC) worden ook algemene handelingen voorzien zoals timestamping, logging, …..

Terugkomend op ons objectief om de historiek van de afgeleverde medicatie ter beschikking te stellen als ondersteuning voor het uitvoeren van zijn zorgtaak zal de apotheker -wanneer hij een medicijn heeft afgeleverd-  naast de eigen interne registratie ook een bericht doorsturen met als ‘type informatieset’ GFD-DPP gegevens.  Deze gebeurtenis –of event- die zich in de apotheek heeft afgespeeld wordt zodoende vertaald in een bericht die onmiddellijk doorgestuurd wordt naar de TIP.  Deze TIP bereidt dan alles voor om enkel kwalitatieve en relevante informatie rond deze aflevering door te sturen naar de zogenaamde Pharmaceutcial Care Data Hub.  Wanneer een patiënt zich aanbiedt voor een nieuwe aflevering kan de behandelende apotheker deze  Pharmaceutcial Care Data Hub consulteren ter verrijking van zijn eigen beschikbare informatie.

Technologisch voorzien we in een ontwikkeling waarbij het delen tussen verschillende type zorgactoren ondersteund wordt.

4 Fovea Solutions 300x97


Laatst gewijzigd op 25/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.