19 oktober 2022

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier

FarmaFlux werd als een overkoepelende vzw opgericht op initiatief van VAN, AUP, APB en OPHACO om de gegevensuitwisseling van en naar de apotheken op een veilige en uniforme manier te beheren.

FarmaFlux werd als een overkoepelende vzw opgericht op initiatief van VAN, AUP, APB en OPHACO om de gegevensuitwisseling van en naar de apotheken op een veilige en uniforme manier te beheren.

De taak van FarmaFlux vzw hierbij is tweeledig: ze waakt over de kwaliteit en de juistheid van de gegevens die de apothekers willen uitwisselen vooraleer ze in de centrale databank van het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) terechtkomen. Daarnaast kijkt de vzw strikt toe op het veilig gebruik van de via het GFD gedeelde patiëntengegevens, aangezien FarmaFlux de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de privacybescherming van de patiënten.

Basisprincipes

Het garanderen van veiligheid en uniformiteit is onze absolute prioriteit.

Farmaflux

Hiervoor maken we gebruik van het Single Message Concept (SMC), de Trusted Intermediate for Pharmacist (TIP) en de Pharmaceutical Care Data Hub (PCDH).  

Dankzij deze geïntegreerde oplossing staat FarmaFlux garant voor een uniforme, beveiligde en kwaliteitsvolle gegevenscollectie en registratiesysteem.

Bij Farmaflux

Telkens een patiënt een apotheek bezoekt, worden zijn identiteit, de CNK van het afgeleverde geneesmiddel, de afleveringsdatum, de afgeleverde hoeveelheid en posologie in het GFD geregistreerd. De bedoeling is inzicht geven in de medicatiehistoriek van de patiënt en gegevens verwerken rond voortgezette farmaceutische zorg om op die manier de apotheker maximaal te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn zorgtaak.

Werking

Deze inkomende gegevens worden via de TIP versleuteld opgeslagen in de centrale databank van het GFD. Enkel officina-apothekers hebben toegang hebben tot deze centrale databank, mits de geïnformeerde toestemming van de patiënt (zie verderop). De medicatiegegevens mogen enkel geraadpleegd worden in de apotheek waar de patiënt zijn geneesmiddelen komt afhalen. Het delen van het farmaceutisch dossier is geen verplichting en de patiënt mag op elk ogenblik zijn geïnformeerde toestemming herroepen.

Dankzij het GFD zal elke apotheker tot wie een patiënt zich wendt, die hem zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven, beschikken over een volledig overzicht van de medicatie en hem/haar optimaal kunnen begeleiden.

Geïnformeerde toestemming

Maak je patiënt duidelijk dat:

  • alleen zorgverleners met wie hij een zorgrelatie heeft zijn gegevens kunnen raadplegen.
  • dat hij zijn toestemming volledig kan beheren en dus zelf beslist welke gegevens hij met welke zorgverlener(s) deelt.
  • dat je als apotheker zijn toestemming kan registreren of intrekken, dat hij dit zelf kan doen op www.patientconsent.be bij zijn huisarts of bij een ziekenhuisopname.
  • dat hij op www.patientconsent.be een leidraad vindt.

Meerwaarde

Een universitaire studie (1) die onderzoek deed naar het impact van het GFD toonde duidelijk aan dat het GFD de zorgkwaliteit verhoogt en een meerwaarde betekent zowel voor het verbeteren van de therapietrouw als voor het opsporen van ‘geneesmiddelen-shoppers’ en geneesmiddeleninteracties. Dat België bovendien op dit vlak een voortrekkersrol speelt in Europa, kunnen wij alleen maar toejuichen. (1)Tom BEAUJEAN, Impact van het gedeeld farmaceutisch dossier in de officina-apotheek in België. Masterproef VUB 2016-2017.‚Äč  

Verwerkingsdoeleinde

FarmaFlux is een dienst voor coherente en kwaliteitsvolle gegevensinzameling bij de apotheken, en waarborgt eveneens  de uniformiteit en beveiliging van gegevensstromen 

De Verwerkingsverantwoordelijke (apotheker)  verzamelt in het kader van de gezondheidszorg, en zoals  wettelijk bepaald in het Koninklijk besluit van 21 januari 2009 en artikel 33 van de kwaliteitswet van 22 april 2019, de gegevens omtrent het afgeleverde geneesmiddel (naam van het product,cnk) en de administratieve gegevens van de aflevering zelf de datum en tijd van aflevering, naam van de patiënt, INSZ nummer en naam van de apotheek, naam van de voorschrijver, RIZIV nummer voorschrijver). 

Verwerkingswijze

De gegevens uit de apotheek worden via het TIP systeem nagekeken en versleuteld door de sleutels beheerd door het ehealth systeem, dit zowel voor het gedeeld farmaceutisch dossier als voor het medicatieschema.

De versleutelde relevante data worden bewaard in de centrale databank ‘Pharmaceutical Care Data Hub’ PCDH databank) ,die opgericht werd door FarmaFlux, en van hieruit gedeeld wordt met andere apothekers. In de PCDH worden de door de Apotheker lokaal geregistreerde patiëntengegevens opgeladen vanuit de TIP.

Het is de Verwerkingsverantwoordelijke  die er op toe ziet dat de opdracht tot verwerking enkel plaatsvindt na een informed consent van de patiënt  zoals beschreven in de beraadslaging 10/028 van het ehealth platform.  

Het is de Verwerker FarmaFlux die verantwoordelijk is voor de werking van het  TIP systeem en voor de versleuteling en de uiteindelijke opslag  in de PCDH databank.

Type van Persoonsgegevens en termijn van Bewaring

Categorie van gegevens

Termijn van Bewaring

INSZ nummer patiënt

1jaar

Naam van het geneesmiddel/ medisch hulpmiddel

1 jaar

Cnk

1 jaar

Naam van de Voorschrijver

1 jaar

RIZIV nummer voorschrijver

1 jaar

Datum van aflevering

1 jaar

Medicatieschema

3 laatste medicatieschema’s

Vaccins

10 jaar


Laatst gewijzigd op 19/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.