03 november 2022

Résinam: 2 projecten

Résinam is een geïntegreerd zorgproject voor chronisch zieken

Wat is het ?

De vzw Résinam is een project rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken dat in 2018 door de FOD Volksgezondheid en het RIZIV werd opgestart. Het doel van deze projecten is de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde zorg zoals voorzien in het Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken: "Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid" (Belgisch Staatsblad van 11 december 2015), in de Gids voor proefprojecten (Belgisch Staatsblad van 22 september 2016), in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van proefprojecten voor geïntegreerde zorg.

Er zijn twee projecten:

1. Het project "Screening op diabetes type II in de apotheek" bestaat uit het gebruik van een Findrisk-vragenlijst, gevolgd door een eventuele meting van het HbA1c. Dit project wordt ontwikkeld in samenwerking met de URPPN, OPHACO en de RLM.

  • Inclusiecriteria: ouder dan 18 jaar, woonachtig in het Resinam-actiegebied.
  • Exclusiecriteria: gekende diabetes, zwangere vrouwen, regelmatige follow-up bij de huisarts.
  • Vergoeding: 25€ excl. btw per HbA1c-test.
  • Het project vond plaats in de periode oktober-november 2022.

2. De actie "Gecoördineerde medicatiebilan" bestaat in het opzetten van een interdisciplinaire dienst voor medicatiecontrole (huisarts, apotheker) voor ambulante patiënten. De medication review bestaat uit een gestructureerde evaluatie van de medicatie met als doel het gebruik van de medicatie en het resultaat van de behandeling te optimaliseren, medicatiegerelateerde problemen op te sporen en interventies voor te stellen. Medication review is de synthese en analyse van het volledige behandelingsregime van een patiënt. Het wordt uitgevoerd in de vorm van een gestructureerd interview met de patiënt door de apotheker, in nauwe samenwerking met de huisarts.

  • Inclusiecriteria: patiënt met ten minste 5 chronische geneesmiddelen, ambulant, woonachtig in de regio Namen/Profondeville, ouder dan 18 jaar.
  • Bezoldiging: 155€ excl. btw (105€ excl. btw voorbereiding van het interview, pre-analyse van de behandeling, interview met de patiënt, analyse van de medicatie. 55€ excl. btw multidisciplinair overleg).
  • Het Resinam-project liep van 01/01/2018 tot 31/12/2022 (verlenging afhankelijk van de financiering).

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden, meer bepaald het aantal geïnterviewde of geëvalueerde patiënten, is FarmaFlux verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens tot geaggregeerde en anonieme gegevens en het ter beschikking stellen van deze (geaggregeerde en anonieme) resultaten aan Resinam in het kader van haar geïntegreerde zorgprojecten.

Verwerkingswijze

Voor deze projecten zijn specifieke CNK's gecreëerd om het aantal patiënten te verkrijgen dat binnen de apotheek wordt bereikt. De apotheker registreert deze specifieke CNK bij elk contact met een patiënt uit de doelgroep.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) om het aantal bereikte patiënten per apotheek te verkrijgen.

Soort persoonsgegevens

5521877 - CCP13_Screening Diabetes Resinam

5521869 - CCP13_Medicatienazicht Resinam - CCP13_Medicatienazicht Resinam

ColumName

Description

Details

DAG

Aggregatiedatum

Dd/MM/YYYY

GEMEENTE

Naam gemeente

 

POSTCODE

Nr postcode

 

CNK CODE

1 van de hierboven vermelde codes

 

#REGISTRATIES

 Aantal registraties voor betreffend product

 

#APOTHEKEN

 Aantal apotheken die een bovenvermeld product op naam geregistreerd hebben

 

#VERPAKKINGEN

 Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIENTEN

 Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werden

 

 

Categorie van betrokkene

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

 

Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden 30 jaar bewaard en daarna vernietigd.

 

Bijkomende informatie

Contactpersoon project

Nicolas Mincier, coördinator VZW Résinam
(algemeen : info@resinam.be)

Contactpersoon FarmaFlux:

Marc  Buckens 

Corine Dewinter


Laatst gewijzigd op 03/11/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.