20 oktober 2022

RéLIAN - Medication review

RéLIAN vzw is een project rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken dat in 2018 samen met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV werd opgestart.

Wat is het?

RéLIAN vzw is een project rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken dat in 2018 samen met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV werd opgestart. Het project “Medication review na ziekenhuisopname” bestaat erin de patiënt bij zijn ontslag uit het ziekenhuis een enveloppe te geven met het medicatieschema en de voorschriften. De patiënt wordt uitgenodigd om naar zijn of haar apotheek te gaan voor een medication review gesprek. Deze afstemming vindt plaats in overleg met de behandelende arts.

Duur van het project: tot eind 2022 en zo mogelijk tot na die datum.

Het doel van deze projecten is het realiseren van de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde zorg zoals voorzien in het Gezamenlijk plan voor chronisch zieken: “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid” (Belgisch Staatsblad van 11 december 2015), in de Gids voor proefprojecten (Belgisch Staatsblad van 22 september 2016), ter uitvoering van het KB van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het RIZIV overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van proefprojecten voor geïntegreerde zorg.

Verwerkingsdoeleinde

 In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden (opvolgen van zorghandelingen), meer bepaald het aantal afgeleverde groene enveloppen, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de bevoegde instantie in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal enveloppen  die worden ontvangen binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde enveloppen die worden afgeleverd per apotheek.

Soort persoonsgegevens

CNK 
5521810 - CCP09_reconcil_medicam_Relian

ColumName

Description

Details

DAG

Aggregatiedatum

Dd/MM/YYYY

CNK CODE

1 van de hierboven vermelde codes

 

#REGISTRATIES

Aantal registraties voor betreffend product

 

#APOTHEKEN

Aantal apotheken die bovenvermeld product op naam geregistreerd hebben

 

#VERPAKKINGEN

Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIËNTEN

Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werd

 

Categorie van betrokkenen

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

Duur van de bewaring

De gegevens worden 30 jaar bijgehouden en daarna verwijderd.

Bijkomende informatie 

Contactpersoon project

RéLIAN
Annick Van den Bossche, Project manager

Contactpersoon FarmaFlux


Laatst gewijzigd op 20/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.