18 oktober 2022

Project geïntegreerde zorg Waasland

Sinds januari 2018 zijn in België 12 pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken actief.

Wat is het?  

 Sinds januari 2018 zijn in België 12 pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken actief. Het doel van die projecten is om de zorg voor personen met een chronische aandoening optimaler te organiseren, door een betere samenwerking van zorgverleners en instellingen te bewerkstelligen. Geïntegreerde Zorg Waasland is één van die 12 projecten en is actief in 8 Wase steden en gemeenten. (Andere projecten waarvoor al CNK codes aangevraagd werden, zijn Zorgzaam Leuven en Empact). 

Concreet zijn er verschillende acties waarmee het project die doelstelling in het Waasland probeert te bereiken. De acties zijn zowel gericht naar patiënten, zorgverleners en vrijwilligers. Alle acties, met uitzondering van de actie avondzorg, zijn gratis voor de patiëntEnkele acties hebben betrekking tot medicatie en worden mee uitgevoerd door de Wase apotheken. 

 Deze acties zijn: 

  •  Bevraging therapietrouw 

De therapietrouw screener is een vragenlijst die door de thuisverpleegkundige of de huisapotheker bij de patiënt kan worden afgenomenHet doel van die vragenlijst is een zicht krijgen op de therapietrouwheid van de patiënt. Volgende topics worden bevraagd: 1) het actuele medicatiegebruik, 2) het gebruiksgemak van de medicatie, 3) ervaringen, problemen en kennis over de medicatie, 4) zorgen en verwachtingen rond de medicatie. 
Voor de afname van die screener voorziet het project een vergoeding van € 30. 

  • Medicatiereview 

De medicatiereview biedt een overzicht van het geneesmiddelengebruik van de patiënt en de eventuele problemen die hij/zij daarbij ondervindt. De huisarts en huisapotheker gaan op basis van de informatie* van de patiënt over tot het opstellen en/of verbeteren van een farmacotherapeutisch behandelplan dat wordt besproken met de patiënt, de mantelzorger(s) en het zorgteam. 
Voor het uitvoeren van de medicatiereview is een vergoeding voorzien van € 45. 

  • Groene enveloppe (medication reconciliation) 

Bij medication reconciliation wordt ervoor gezorgd dat het meest recente overzicht van alle geneesmiddelen die een patiënt neemt, te allen tijde beschikbaar is. Deze lijst wordt vergeleken met de aanbevelingen van de arts(en). Het doel is om fouten zoals weglatingen, dubbelgebruik, foutieve doseringen of interacties tussen geneesmiddelen te vermijden. Dit proces dient telkens doorlopen te worden wanneer er wijzigingen aan het medicatieschema doorgevoerd worden. 
Binnen Geïntegreerde Zorg Waasland wil men dit proces ondersteunen door middel van een groene enveloppe die de patiënt meekrijgt bij ontslag uit het ziekenhuis. De enveloppe, die aan de huisapotheker wordt bezorgd, bevat het meest recente medicatieschema zoals opgesteld door het ziekenhuis en de eventuele voorschriften. 

* Anamnese, bevraging therapietrouw, medicatieoverzicht, metingen (bloeddruk, gewicht, pols), labowaarden (Na, K, lever, nier, lipiden, …) en de overzichtslijst OTC-medicatie.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden meer bepaald het aantal diensten integrale zorg, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de Lokale beroepsvereniging in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en verpakkingen die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt (geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde enveloppen per apotheek.

Soort persoonsgegevens

CNK's
4299863    TRA MS AZ NIKOLAAS - TRA SM AZ NIKOLAAS
5521349    CCP06_Medicationreview - CCP06_Medicationreview
5521331    CCP06_Bevraging_therapietrouw - CCP06_Analyse_observance_thérapeutique

ColumName

Description

Details

DAG

Aggregatiedatum

Dd/MM/YYYY

GEMEENTE

Naam gemeente

 

POSTCODE

Nr postcode

 

CNK CODE

1 van de hierboven vermelde codes

 

#REGISTRATIES

 Aantal registraties voor betreffend product

 

#APOTHEKEN

 Aantal apotheken die een bovenvermeld product op naam geregistreerd hebben

 

#VERPAKKINGEN

 Aantal geregistreerde verpakkingen

 

#PATIENTEN

 Aantal patiënten waarop product op naam geregistreerd werden

 

 

Categorie van betrokkene

Patiënten

Geanonimiseerd gegeven

De apotheek

Persoonsgegeven

Duur van de bewaring

De gegevens van deze verwerking worden maandelijks opgemaakt en verwijderd.

Bijkomende informatie

Contactpersoon project

 

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens


Laatst gewijzigd op 18/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.