21 oktober 2022

Project geïntegreerde zorg “Chronilux”

Dit project is gericht op de ontwikkeling van hoogwaardige zorg en ondersteuning voor patiënten met een chronische ziekte of met risicofactoren die tot een

Wat is het?

Chronilux, dat de hele provincie Luxemburg bestrijkt, is een van de 12 geïntegreerde zorgexperimenten in België die in januari 2018 van start zijn gegaan. Dit project is gericht op de ontwikkeling van hoogwaardige zorg en ondersteuning voor patiënten met een chronische ziekte of met risicofactoren die tot een chronische ziekte leiden.

Doel

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn onderverdeeld in 3 actielijnen :

  1. de begunstigde « baas » maken over zijn gezondheid, en de mantelzorger hierin betrekken.
    2. de zorgverstrekkers in een netwerk doen werken door een geïntegreerde aanpak van alle zorgprofessionals.
    3. het preventiebeleid in de provincie Luxemburg verbeteren, met bijzondere aandacht voor de mensen in een precaire situatie.

Een van de acties van Chronilux is het opzetten van een innoverende dienst van gecoördineerde medication review, in de apotheek en in nauwe samenwerking met de artsen en verpleegkundigen thuis.
Beschrijving actie/dienst
Een gezamenlijke medicatiebeoordeling bestaat uit 3 gesprekken en een multidisciplinair overleg over een periode van 6 weken.

Een van de acties van Chronilux bestaat erin de overgang van thuis naar ziekenhuis en terug naar huis vlotter te laten verlopen, vanuit de gedachte dat samenwerking en harmonisatie van de zorg tussen de 1e en 2e lijn noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de zorg voor de individuele patiënt te waarborgen.
– Doelstellingen van het project/de actie:
– Zorgen voor continuïteit van zorg, inclusief continuïteit van medicatie.
– Voorkomen van fouten bij het ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis door een uitwisseling van informatie tussen de 2e en de 1e lijn.
Actie/dienst in de apotheek :
Ontvangst van de “apotheker”-enveloppe van het ziekenhuis en uitvoering van een geneesmiddelen-reconciliatie. Een ontmoeting tussen de apotheker en de patiënt vindt, indien mogelijk, plaats aan het eind van het ziekenhuisverblijf, zodra de patiënt naar huis terugkeert.
Doelstelling: De thuiszorgverlener zorgt voor het ontslag uit het ziekenhuis en voor de continuïteit van de zorg.

Een van de acties van Chronilux is “de ontwikkeling van een uniek communicatie-instrument“.
  • Follow-up van patiënten met één of meer chronische pathologieën
  • Voor de overdracht van documenten tussen ziekenhuizen en eerstelijnszorgverleners (trans-murale continuïteit van de zorg)
  • De patiënt mondiger maken
  • Voor een goede voortzetting van de zorg

Beschrijving Actie/dienst :
Overhandigen van het Chronilux Contactkaftje aan patiënten met een of meer chronische ziekten en verschillende zorgverleners, samen met een groot aantal farmaceutische zorgplannen en behandelingen.

Screening op diabetes in de apotheek

Door in apotheken screening op diabetes en cardiovasculaire risico’s in te voeren, kunnen mensen die niet weten of ze pre-diabetes of diabetes hebben, vroegtijdig worden opgespoord, maar kunnen ook risicogroepen worden aangesproken. Tijdens deze screening neemt de apotheker deel aan de therapeutische educatie van de patiënt, vervult hij zijn rol van huisapotheker en zet hij aan tot gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging, stoppen met roken en het raadplegen van de huisarts indien nodig. De rol van de apotheker is steeds meer gericht op de preventie en het beheer van chronische ziekten. Het gaat om een screening en niet om een diagnose, die door de huisarts van de patiënt zal worden gesteld. Deze actie is gebaseerd op het TakingCare-project dat door het KLAV in Limburg is uitgevoerd.

Verwerkingsdoeleinde

In het kader van de rapportering voor statistische doeleinden meer bepaald het aantal contactkaftjes, medication reviews en diabetesgesprekken er worden afgeleverd en behandeld, krijgt FarmaFlux de instructie om Persoonsgegevens te verwerken tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens en deze (geaggregeerde en geanonimiseerde) gerapporteerde resultaten ter beschikking te stellen aan de projectbeheerder in het kader van de verdere ontwikkeling van het beroep van apotheker.

Verwerkingswijze

Een specifieke CNK wordt ontwikkeld per actie voor deze verwerking tot het bekomen van het aantal patiënten en acties die worden afgeleverd binnen de apotheek. De apotheker registreert bij elke aflevering deze specifieke CNK’s.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ( geanonimiseerd en gepseudonimiseerd) voor het bekomen van het aantal afgeleverde diensten per apotheek.


Soort persoonsgegevens
Chroniluxbalk
Categorie Betrokkene 3 (4)

Duur van de bewaring
De gegevens van deze verwerking worden 30 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Gerelateerde links

 

Bijkomende informatie

Contactpersoon CHRONILUX

Projet Manager: Céline Mostade
coordination@chronilux.be

Contactpersoon FarmaFlux

Marc Buckens
info@farmaflux.be

Corine De Winter
corine.dewinter@apb.be


Laatst gewijzigd op 21/10/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.