08 september 2022

"Zorgverstrekkers zijn de handen en voeten, het dashbord is de tool."

Vanaf maart 2023 start de KULeuven een pilootproject rond diabetes i.s.m. Zorgzaam Leuven en enkele dataleveranciers om met behulp van een populatiedashboard de zorgkwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren.

Vanaf maart 2023 start de KULeuven een pilootproject rond diabetes i.s.m. Zorgzaam Leuven en enkele dataleveranciers om met behulp van een populatiedashboard de zorgkwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren. Wij vroegen Apotheker Marie Van de Putte en huisarts Bert Vaes, wat de bedoeling en meerwaarde zal zijn van zo’n samenwerking.

Marie Van de Putte en Bert Vaes zijn geen onbekenden voor elkaar. Zij is ook coördinator Zorgzaam Leuven en hij staflid van het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) en verantwoordelijk voor de *Intego databank. Ze werkten al samen voor het project Zorgzaam Leuven en waren beiden ook lid van de federale Taskforce Covid-vaccinatie. Toen daar beslist werd chronische patiënten te vaccineren met voorrang, werd populatiemanagement gebruikt om de doelgroep te bepalen. Terwijl de huisartsen de patiënten selecteerden, sensibiliseerden de apothekers hun patiënten heel gericht via een pop-up (eForm) op hun scherm.

Data samenbrengen

Marie: “In 2021 schreven we samen met onze collega Gijs Van Pottelbergh en op basis van onze lessons learned tijdens COVID, een nieuw plan over het populatiemanagementsysteem om zorg voor chronisch zieken te sturen en te monitoren. Wat ons als apothekers en artsen bindt, is immers dat we meer datadriven willen werken. We zorgen dagelijks samen voor dezelfde patiënten en beschikken beiden over gestructureerde data, respectievelijk het GMD en het GFD. Met het populatiedashboard beogen we om voor het eerst data samen te brengen vanuit verschillende databronnen rond een bepaalde populatie in een ELZ, een provincie, een regio of zelfs een buurt. Op die manier kunnen we de noden beter inschatten, en op die basis eigen doelstellingen formuleren en aan kwaliteitsmanagement doen.” Bert: “Het is belangrijk om te weten dat het hier alleen om geaggregeerde gegevens gaat en voorlopig maken we dus nog geen individuele koppeling tussen GMD en GFD.”

Meerwaarde

Marie: “ Voor het pilootproject willen we een dashboard ontwikkelen met gegevens van de diabetespatiënten over hun gezondheid, de zorgkosten en in een latere fase ook de zorgkwaliteit door de ogen van de patiënten (Triple Aim). Huisartsen en apothekers kunnen dan op een MFO rond diabetes met deze tool aan de slag om bijvoorbeeld vanuit hun eigen data op buurtniveau een verbeterproject zoals vroegdetectie op te zetten, een GGG of medication review. Aan de hand van deze data kunnen ze de impact bepalen van die zorginterventie. Op dit ogenblik is de realiteit zo dat we immers niet weten of een bepaalde actie effect heeft gehad.

Eén gezamenlijk platform

Bert: “Vanuit de KULeuven namen we de lead voor dit pilootproject. Na het samenbrengen van enkele datapartners en het bepalen van de kwaliteitsindicatoren, zijn we in de fase aanbeland waarin we met dashboardbouwers nadenken over hoe de data op de meest efficiënte manier visueel voor te stellen naar beleidsmakers en gezondheidsprofessionals. Ook bekijken we hoe ze ter beschikking kan gesteld worden op Healthdata. Dit federaal dataplatform, dat nu al de studies en registers rond gezondheidszorg host, moet ook alle geaggregeerde data samenbrengen van apothekers, huisartsen en mutualiteiten. Op die manier kan een gemachtigde dashboardbouwer, zoals de Vlaamse Overheid, die data gebruiken om de noden te kunnen bepalen van eerstelijnszones en de acties te monitoren. Sciensano is een belangrijke partner in het kader van de Triple Aim, waarover Marie het daarnet had, en vooral voor de ervaring van de zorgkwaliteit door de patiënt, de zogenaamde Patient Reported Outcome Measures (PROM).”

Dashboard met niveaus

Bert: “We weten nog niet hoe het dashboard eruit zal zien, maar er zullen niveaus zijn voor de gezondheidsprofessionals en voor de beleidsmakers. Deze laatsten zullen niet de geleverde zorgkwaliteit zien van de individuele apotheek of huisartsenpraktijk, maar eerder een overzicht op niveau van geografische entiteiten, zoals gemeenten of buurten, en hun beleid in functie daarvan kunnen aanpassen. Stel dat de beleidsmaker ziet dat het diabetesbeleid in een bepaalde wijk ondermaats blijkt te zijn, dan kunnen huisartsen en apothekers in die wijk niet enkel nagaan over welke patiënten het gaat, maar ook waarom die minder goed verzorgd zijn. Misschien konden zij de weg naar de zorg niet vinden of is er een ander probleem. De huisarts/apotheker kan eerst het probleem aanpakken en daarna kan de beleidsmaker zien of die acties vruchten afwerpen.”

Startdatum dashboard

Bert: “Het project is nu aangemeld op Healthdata en vanaf maart 2023 zal het dashboard operationeel zijn. België is hierin zelf geen pionier, maar vooral in Noord-Europa hebben ze veel ervaring met koppelingen tussen databronnen. Dat wij nog een achterstand in te halen hebben, heeft alles te maken met multidisciplinair samenwerken en elkaar vertrouwen om data te delen.”

Geen doel op zich

Marie: “Samengevat is het dashboard geen doel op zich, maar een tool om de Triple Aim te realiseren. We beginnen nu met diabetes, maar zullen uitbreiden met andere chronische ziekten. Misschien moeten we niet ziektespecifiek blijven en kunnen we ook data rond kwetsbare ouderen ontsluiten.” Bert: ”Inderdaad kunnen we loskomen van een ziektespecifiek dashboard, maar het zal altijd nodig blijven omdat het de zaken heel concreet maakt. Werken rond multimorbiditeit is de uitdaging in de gezondheidszorg waarvoor we staan en we zullen daar naartoe werken als we die dashboards verder ontwikkelen. Maar initieel zal het makkelijker zijn om mensen rond één pathologie te laten verbinden (zoals diabetes).“

Duurzame samenwerking

Marie: “Het feit dat apothekers en artsen samen naar dat dashboard kijken, kan helpen om elkaars rol te verhelderen, want in geïntegreerde zorg worden de rollen soms wat soepeler en moet er nauwer samengewerkt worden. Daarom zijn goede afspraken onontbeerlijk. We willen nu starten met een beperkt aantal partners, maar we hebben om geïntegreerde zorg te leveren ook wel de ziekenhuizen nodig en de hele eerstelijn (kinesitherapeuten, thuisverpleging, buurtwerkers enz.). Huisartsen en apothekers kunnen dit niet alleen. De reden dat we dit datadashboard samen willen opstarten, is omdat we beiden over heel zuivere data beschikken. Het GFD is een heel “propere” databank, die automatisch gevuld wordt op basis van de afgeleverde medicatie en ook huisartsen hebben veel vooruitgang gemaakt op vlak van data. Zorgverstrekkers zijn de handen en voeten, het dashboard is de tool.”

Vergoeding

Marie besluit dat als we met data helder kunnen bewijzen dat apothekers een toegevoegde waarde hebben en een belangrijke rol spelen in geïntegreerde zorg, beleidsmakers ons gemakkelijker daarvoor kunnen vergoeden en ons vergoedingssysteem shiften van louter productspecifiek naar een gemengd systeem met inclusief zorgafhankelijke financiering. Met het dashboard willen we graag onze meerwaarde monitoren en aantonen.

* De intego databank is een continue datacollectie van individuele patiëntgegevens uit 104 Vlaamse deelnemende huisartsenpraktijken, waarbij de patiëntgegevens volledig gepseudonimiseerd worden.


Laatst gewijzigd op 08/09/2022

Volg ons op...

Onze social media kanalen. Blijf bij met de laatste innovaties in de gezondheidssector, technologische snufjes, enz.