Samenwerken voor betere zorg

In een vorige blog schreven we over Chronilux, een van de 12 pilootprojecten rond geïntegreerde zorg die begin 2018 van start gingen. Vandaag laten we Eline Deblaere, Projectcoördinator van de vzw Geïntegreerde Zorg Waasland, aan het woord.

De vzw Geïntegreerde Zorg Waasland is één van de 6 Vlaamse pilootprojecten rond geïntegreerde zorg en bestaat uit verschillende zorg- en welzijnspartners actief in de regio Waasland. Het project werkt rond chronisch zieken uit 8 Wase steden en gemeentes, met name Beveren, Kruibeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht.

Dubbelchecken
Apothekers zijn betrokken bij het bevragen van therapietrouw, medication review en medication reconciliation. Eline Deblaere: “Aan de hand van de therapietrouw-screener wordt de therapietrouwheid van de patiënt in kaart gebracht door de thuisverpleegkundige of de apotheker. Deze vragenlijst bespreekt het actuele medicatiegebruik, het gebruiksgemak en eventuele problemen. Vooral voor chronisch zieken die nog thuis wonen is dit nuttig. Met medication review kijkt de apotheker in overleg met de huisarts of het medicatieschema nog up-to-date is of aangepast moet worden. Dat betekent checken van onjuiste doseringen, interacties tussen de geneesmiddelen, eventuele bijwerkingen enz., hetgeen leidt tot het opstellen van een farmacotherapeutisch behandelplan. Daarnaast wordt er op basis van de therapietrouw-screener en/ of review bepaald of de patiënt bijkomende nood heeft aan educatie rond zijn medicatie en wie van het zorgteam de educatie zal voorzien en over welke topics.”

Doorstroming
Medication reconciliation is een medication review bij personen na een ziekenhuisopname, omdat het medicatieschema daar vaak wezenlijk aangepast wordt. Eline : “De vraag kwam vanuit het ziekenhuis AZ Nikolaas, want er is inderdaad nood aan informatiedoorstroming. Bij de ontslagbrief wordt het medicatieschema, zoals opgesteld of aangepast in het ziekenhuis, in viervoud meegegeven aan de patiënt. Eén exemplaar is bestemd voor de patiënt, 1 voor de huisarts, 1 voor de huisapotheker en eventueel 1 voor de thuisverpleegkundige. Sommige andere ziekenhuizen werken met de Groene enveloppe, een gelijkaardig systeem. We zijn nog in overleg met het ziekenhuis om het concept te optimaliseren, maar als we met meer of andere documenten gaan werken betekent dit meer administratie voor hen en daar zitten ze echt niet op te wachten.”

Evaluatie  
Eline : “Momenteel doen we een beperkte evaluatie, waarbij de gegevens van de zorgverlener(s) genoteerd worden, de datums van de therapietrouw-screener, medication review, de eventuele nood aan educatie rond medicatie en de mogelijke aanpassing van het medicatieschema. Het is echter de bedoeling samen te werken met KAVA en UAntwerpen waarbij een student een kwalitatieve evaluatie zal doen.”

Samenwerken
Eline : “Op dit moment zijn er zo’n 70 apothekers betrokken bij dit project. De samenwerking tussen de verpleegkundigen en de apothekers verloopt goed, zij koppelen steeds terug naar de apotheker. Wat de huisartsen betreft, kan dit beter, want voor de medication review heb je heel wat gegevens nodig en is er dus veel voorbereidend werk te doen. We zien in de praktijk dat dat nu vaak de apotheker is die dat doet, terwijl het eigenlijk een taak is die in overleg moet gebeuren. Intussen is er wel de mogelijkheid om zo’n overleg telefonisch te laten verlopen in plaats van fysiek en dat maakt wel dat er verbetering is.” 

Communicatie
Eline: “Als laatste stap in de flow leggen we de nadruk op de communicatie in het zorgteam. Het is belangrijk dat de patiënt en eventueel ook de mantelzorger betrokken worden en bijvoorbeeld het belang kennen van een up-to-date medicatieschema. Ook gaan we een steekproef van zorgverleners bevragen die met die therapietrouw- screener aan de slag zijn gegaan om te kijken wat daaraan verbeterd kan worden.

Toekomstmuziek
Daarnaast gaan we in het kader van de voortrajecten diabetes type 2 en het Halt2Diabetes project gratis infosessies organiseren. Dit kan vooral voor de heropstart van de voortrajecten diabetes type 2 nuttig zijn, want we merken dat hoewel de huisarts educatiesessies kan voorschrijven er in de praktijk niet veel beroep op gedaan wordt. We gaan dit ook naar apothekers toelichten en hen informeren over de meest recente informatie over de medicatie bij personen met diabetes, maar ook over bloedglucosemeters en voeding.

Inschrijven voor deze gratis infosessies (exacte datum in het voorjaar 2022 nog te bepalen) kan via het project Geïntegreerde Zorg Waasland en Logo Waasland.

Published by

Related Posts